Teenus

Tõlkimine

Maailm meie ümber muutub üha keerukamaks ja spetsialiseerunumaks. Tehnoloogia areneb pidevalt ja nii on loomulik, et tehnikatekstide tõlkijagi peab sammu uuenevate suundumuste ja terminoloogiaga.

Toimetamine

Toimetamise nime all pakutav teenus võib tõlkebüroodes sisu ja mahu poolest olla täiesti erinev. Meil tähendab see algtekstiga võrdlevat erialase ja keelelise õigsuse kontrollimist.

Terminiloome

Tekste päevast päeva analüüsides ja erialakirjandust uurides hoiame end kursis nii tehnika kui vastava sõnavara arenguga ning suudame nende teadmiste põhjal välja pakkuda uusi, süsteemi sobivaid termineid.

Kvaliteet

Tõlke usaldusväärse ja stabiilse kvaliteedi tagamiseks oleme välja töötanud tööprotsessi haldamise mitmetasandilise süsteemi.

Konfidentsiaalsus

Mõistame ettevõtte ärisaladuse konfidentsiaalsena käsitlemise olulisust. Kõiki kliendilt tõlkimiseks saadud materjale käsitleme konfidentsiaalse teabena.

Tähtaeg

Soovitame tõlkimiseks varuda piisavalt aega, sest hea tekst ei valmi üleöö. Kuid kahjuks on reaalsed vajadused tihti teistsugused …

Keeled

Tõlkimisega/toimetamisega tegelevad meil sihtkeelt emakeelena valdavad spetsialistid. Nii saate õige tõlke ka keerukate tehniliste teemade korral.

Hind

Hind kajastab seda, kui palju ja missuguse kvalifikatsiooniga tööd pakutavas teenuses sisaldub.

Tegutsemise esimestest päevadest alates oleme oma töö üles ehitanud inseneride ja filoloogide tihedas koostöös tekkivale sünergiale.

Meie teenuses sisaldub peale tõlkimise alati ka toimetamine ja väljastusülevaatus (teksti vormistamine vastavalt algmaterjalile). Vajaduse korral teeme kujunduse, lisame pildid.

Toimetamine

MIKS ON TÕLKE TOIMETAMINE OLULINE?​

Lühidalt: tõlke õigsuse ja täielikkuse kontrollimiseks, teksti arusaadavuse parandamiseks. On ju tõlkija alati natuke rohkem algteksti sõnades ja lausestuses kinni, toimetaja loeb teksti läbi juba üldisema pilguga.

Tõlketeksti toimetamine on meie teenuses alati sisaldunud. Tõlkija sõnastatud tekst on esialgseks variandiks meie kontoris töötavatele toimetajatele, kes tõlke algmaterjaliga võrreldes sõna-sõnalt üle kontrollivad. Milleks? — küsib nii mõnigi, kes tõlketöid varem tellinud ja üle lugenud pole. Paljud, kes on olnud sunnitud tõlkijalt saadud tekste olulisel määral ümber tegema, enam selle kohta ei päri ja eelistavad saada sellise tõlketeksti, mis on võimalikult kasutusvalmis. Meie, kes me teeme seda tööd iga päev, näeme, et ka parim tõlkija on vahel midagi vahele jätnud või algteksti lausest valesti aru saanud.

Võib tunduda uskumatu, kuid üks tõlkijate levinumatest vigadest on tõlkesse vastandsõna kirjutamine. Ja sellist eksimust enamasti algtekstiga võrdlemata ja ainult tõlketeksti üle lugedes ei märka, kuid samas võib mingi seadme korral kas või lihtne „üles” ja „alla” äravahetamine osutuda lausa eluohtlikuks. Ka majandusaruandes võib deebeti ja kreediti segiminemine või vale aastaarv muuta kogu teksti mõtet. Vaid üks liigne null võib muuta rahasumma suurusjärku…

Teise probleemina võib nimetada võõrsõnu, mille kasutamine tõlketekstis võib küll esialgu jätta asjaliku mulje, kuid täpsemal järelemõtlemisel selgub, et sageli need hoopis eksitavad, sest sama võõrtüve tähenduspiirid ja stiilivarjund ei pruugi eri keeltes kattuda.

TOIMETAJA TÖÖ

Meie toimetaja töö seisneb eelkõige teksti loogilises kontrollimises: kas tõlkelause mõte vastab algtekstile ja sobib konteksti, kas konkreetne termin on eeldatavale lugejaskonnale arusaadav, kas tekstis kasutatavad terminid moodustavad omavahel süsteemi ja on kooskõlas käsitletava valdkonna terminoloogiaga. Toimetaja loeb teksti tõlkijast kiiremini läbi: see aitab märgata stiililist ning sõnavaralist ebaühtlust. Seda toetab ka tekstiga süstemaatilise töötamise harjumus ja toimetaja igapäevase töö käigus täienev kogemus: ta tunneb ära, mida konkreetses tekstis peab kontrollima ja millistele allikatele seejuures toetuma.  

Oluline on see, et tekstiga töötab põhjalikult ka teine inimene, sest tõlkija ise ei pruugi oma vigu märgata. Samas annab selline süsteem võimaluse kombineerida optimaalseim tõlkija–toimetaja(te) ahel, milles ühendatakse kitsamad erialateadmised ja laiem kogemustepagas, nn kõhutunne inseneril ja keelenüansside tunnetus filoloogil või hoopis juriidilised ja majandusteadmised, eri keelte valdamine. Peamiselt ühe eriala piires mõtlev inimene ei pruugi märgata, kui tema kasutatav termin ei sobi kokku muude valdkondade terminoloogiaga. Toimetajale, kes töötab paljude erinevate tekstidega, torkab selline ebakõla aga silma.  

Näiteks elektriinseneride poolt viimasel ajal kasutusele võetud „säte” seadme seadeväärtuse tähenduses tekitab õigustekste tundval inimesel võõristust, sest ta on harjunud seda sõna kasutama seadusesätte tähenduses. 

Ka igas Euroopa Liidu dokumendis, mida viimastel aastatel tuleb rohkesti tõlkida, läheb vaja nii konkreetse valdkonna kui ka juriidilise sõnavara valdamist. Samuti võib olla lepinguga. Üks inimene ei suuda olla iga ala spetsialist, kogu maailm liigub spetsialiseerumise suunas. Seetõttu valmib parim tõlge mitme eriala asjatundjate koostöös. 

Peame oluliseks, et tõlgitud teksti loeb läbi kogenud toimetaja, mitte lihtsalt teine tõlkija või erialaspetsialist, kellel pole tekstidega töötamise ülevaatlikku kogemust. Toimetamistöö vajab üldistusvõimet ja detailitäpsust, elukogemust, oskust töötada korraga paljude materjalidega ning orienteerumisvõimet tänapäevases infotulvas. Toimetaja käest käivad läbi paljude tõlkide ja erialaspetsialistide kirjutatud tekstid. See töö on unikaalne võimalus end väga intensiivses tempos kurssi viia mingi valdkonna mõtteviisiga.

Meie toimetajad — insenerid ja filoloogid — töötavad üheskoos meie kontoris, kus nad saavad nii omavahel konsulteerida kui ka kasutada siia kogutud ulatuslikke abimaterjale. Neid võimalusi tõlkevaldkonnas laialt levinud kodustöötamise korral ei ole.

Kvaliteet

Kvaliteedi alustala on parimate spetsialistide südamega tehtud töö. Oleme loonud süsteemi, mis aitab neil seda teha.

Tõlke usaldusväärse ja stabiilse kvaliteedi tagamiseks oleme välja töötanud tööprotsessi haldamise mitmetasandilise süsteemi.

 • Iga projekti jaoks valime just selleks sobiva kvalifikatsiooniga tõlkemeeskonna.
 • Töövoog tagab vajalike kontrollimiste süsteemi, et vähendada võimalike eksimuste hulk miinimumini. Iga tõlke sisuga tegeleb peale
  tõlkija veel vähemalt üks toimetaja, asjakohase ja ühtlase vormistuse tagab väljastusülevaatus. Ettevõttesisesed kvaliteedinõuded on rangemad kui tõlketeenuse standard EVS-EN 17100:2015.
 • Kasutame kaasaegseid tehnilisi abivahendeid: tõlkimiseks tõlkemälu ja sellega koos töötavat sõnastikumoodulit, tööprotsessi- ja
  dokumendihalduseks aga oma ülevaatlikku halduskeskkonda.
 • Läbimõeldud projektihaldus tagab kliendi nõudmiste järgimise töö igas etapis.

KVALITEET = TÖÖJAOTUS + SPETSIALISEERUMINE​

Kõige kvaliteetsemalt suudab oma tööd teha see, kellel on asjakohane ettevalmistus ja igapäevane kogemus. Seda toetab keskendumine oma töölõigule. Seepärast ei pea meie toimetajad tegelema teksti vormistuse ülevaatamisega, vaid saavad pühenduda oma tööle — sisulisele ja keelelisele kontrollimisele. 

Tööde vormistuse, kliendi tarkvaraga seondamise, kujunduse jms eest seisavad hea eraldi spetsialistid — tekstitöötlejad. Tööprotsessi organiseerimisega tegelevad projektijuhid/tõlkekorraldajad, kes tagavad töö tähtaegse valmimise parimal võimalikul tasemel. Sekretärid/kliendihaldurid tunnevad kliente ja nende soove. Enne töö väljasaatmist kontrollivad nad üle, et kõik kliendi nõuded on täidetud.  

KVALITEET = TÕLKIJA + TOIMETAJA + … = MITME INIMESE KOGEMUS​

Ka kõige parem tõlkija teeb vigu, on ju eksimine inimlik. Seepärast ei saada me ühtegi teksti kliendile ilma hoolika kontrollimiseta, mida teeb teine inimene — toimetaja. Tema kontrollib tõlke algtekstiga võrreldes üle. 

Teadmiseks lihtsalt niipalju, et toimetamine võib eri büroodes tähendada väga erinevaid asju ega pruugi olla kaugeltki nii põhjalik kui meil. Selle all võidakse mõelda näiteks ainult lõppteksti keelelise õigsuse ülevaatamist või isegi pistelist kontrollimist. Tõlkemaailmas on väga levinud ka see, et üks tõlkija kontrollib teise tõlkija tööd. 

Meie oleme valinud põhjalikuma tee. Pole ju tavalisel tõlkijal seda kogemust ega ülevaadet, mis on olemas toimetajatööd põhitegevusena tegeval ja asjakohase väljaõppega toimetajal. 

Kui ühes projektis osaleb mitu tõlkijat, siis tähendab see paratamatult teatud mõistelise ja stiililise ebaühtluse ohtu, ükskõik kui palju nende tegevust koordineerida. Meie tööprotsessi kuulub aga lahutamatu osana toimetamise etapp, mille käigus üks toimetaja ühtlustab eri tõlkide tehtu. Ta kasutab iga tõlkija tööst ära selle parima osa (näiteks täpseima ja selgeima termini), muutes algse ebaühtluse lõpuks eeliseks.  

KVALITEET + KIIRUS = ASJALIK ORGANISEERIMINE + TEHNILISED ABIVAHENDID​

Võib tunduda kummaline, kuid vaatamata eelkirjeldatud tööprotsessi mitmeastmelisusele võime lisaks kvaliteetsele tulemusele töö sageli kiireminigi valmis teha.

Kuid reeglina nõuab iga tegevus paratamatult oma aja ja parem on mitte liialt kiirustada, sest see tekitaks suurema ohu eksida.

Tööprotsessi toetab ja kiirendab ka kaasaegse tehnoloogia rakendamine. Näiteks tõlkemälu ja sellega seonduva sõnastiku kasutamine aitab teksti kvaliteeti iga tööga tõsta, tagab tekstide ühtsuse ja kliendiga kokkulepitud terminite järgimise.

Uued terminid

Tekste päevast päeva analüüsides ja erialakirjandust uurides hoiame end pidevalt kursis nii tehnika kui vastava sõnavara arenguga. Samuti suudame nende teadmiste põhjal välja pakkuda uusi, süsteemi sobivaid termineid.

Tehnilise Tõlke Keskus on aastatel (20012015) tegutsenud Eesti Terminoloogia Ühingu asutajaliige.

Erialatekstide tõlkimine

TEHNILISTE TEKSTIDE TÕLKIMISE ERIPÄRA

Kunagi varem pole nii suurt rõhku pandud erialasele teabeedastusele ja selle professionaalsele kirjutamisele. Maailm meie ümber muutub üha keerukamaks ja spetsialiseerunumaks. Tehnoloogia areneb pidevalt ja nii on loomulik, et tehnikatekstide tõlkijagi peab sammu uuenevate suundumuste ja terminoloogiaga.

Kuidas nendele kõrgetele nõuetele vastata? Meie valime tõlkijaks teksti teemale võimalikult lähedase eriala spetsialisti. Ja laialdasema kogemusega toimetajad võrdlevad tema termineid meie pidevalt ajakohastatavas sõnastikus leiduvatega. Niiviisi tekste päevast päeva analüüsides ja erialakirjandust uurides hoiame end pidevalt kursis nii tehnika kui vastava sõnavara arenguga. Samuti suudame nende teadmiste põhjal välja pakkuda uusi, süsteemi sobivaid termineid.

 • Meil on ülevaade erinevate valdkondade sõnavarast.
 • Peame kogu aeg silmas, kes on meie tõlgitud tekstide kasutaja, kas spetsialist või tavatarbija. Sellest lähtume ka sõnavara valikul.

SISU MÕISTMINE TAGAB SELGUSE JA LOOGILISUSE

Enamasti on tehniliste tekstide (seega ka tõlgete) peamiseks eesmärgiks edastada faktiteavet. Mõte tuleb edasi anda täielikult ja moonutusteta. Seda on võimalik saavutada ainult siis, kui tahetakse ja osatakse teksti sisule kaasa mõelda. Kuid see oskus saab kujuneda alles koos erialase ja elukogemusega. Teksti mõtte suudab ka tavakasutajale lihtsalt ja selgelt edasi anda vaid see, kes taipab, millest on jutt, mis nende kord nappide, kord kõlavate sõnade taga tegelikult peitub.

Meie mõtleme

 • spetsialistile
 • töömehele
 • tavatarbijale

Konfidentsiaalsus ja andmekaitse

Mõistame ettevõtte ärisaladuse konfidentsiaalsena käsitlemise olulisust. Kliendi andmete ja tema tööde sisu leviku ärahoidmise nõuded sisalduvad iga meie töötaja lepingus. Kõiki kliendilt tõlkimiseks saadud materjale käsitleme konfidentsiaalse teabena.

Meie varundussüsteem tagab kõigi vajalike andmete ja dokumentide säilimise, tõhus viirusetõrje hoiab ära arvutite nakatumise pahalastega.

Meie eesmärk on olla kõiges usaldusväärne partner. Me arhiveerime teile tehtud tõlked ja nii saate neid ära kasutada ka tulevikus. See tagab ühtlaselt hea kvaliteedi ja võimaldab järgmiste tellimuste korral teha ka soodustusi.

Tähtaeg​

Soovitame tõlkimiseks varuda piisavalt aega, sest hea tekst ei valmi üleöö. Kuid kahjuks on reaalsed vajadused tihti teistsugused …

Püüame kliendile alati vastu tulla ja teha kõik endast sõltuva tema nimetatud tähtaja täitmiseks, kuid samas hindame reaalselt, kas soovitud ajaks on see töö võimalik ära teha.

Üks tõlkija suudab päevas tõlkida umbes 5 lehekülge mõtestatud teksti, pika teksti korral kiirus veidi suureneb, väga lühike tekst aga võib võtta keskmisest tunduvalt enam aega.

Kõige ühtlasem tulemus saavutatakse, kui kogu teksti tõlgib üks tõlkija ja toimetab üks toimetaja. Kuid kiire tähtaja või väga mahuka tellimuse korral jääb võimalus jagada projekt mitme tõlkija vahel ja järgneva toimetamisetapi käigus ühtlustada terminoloogiat.

Keeled​

Tõlkimisega/toimetamisega tegelevad meil sihtkeelt emakeelena valdavad spetsialistid. Nii saate õige tõlke ka keerukate tehniliste teemade korral.

Tõlgime peaaegu kõigi Euroopa keelepaaride vahel ja pakume paketina tõlkeid eesti, läti, leedu, vene, soome, rootsi, inglise, saksa, prantsuse ja poola keelde.

Selged ja asjatundlikult koostatud dokumendid ning tootejuhendid jätavad teie ettevõttest kohe esmapilgul soodsa mulje.
Nende tõlkijaks klientidele ja äripartneritele sobivasse keelde valige tõlketuru kvaliteediliider Tehnilise Tõlke Keskus OÜ. Meil on 27 aastat kogemust tehniliste tekstide tõlkimisel.

 • eesti
 • inglise
 • vene
 • soome
 • saksa
 • rootsi
 • läti
 • leedu
 • norra
 • taani
 • poola
 • ungari
 • türgi
 • prantsuse
 • hispaania
 • portugali
 • itaalia
 • kreeka
 • hollandi
 • slovaki
 • tšehhi
 • ukraina
 • valgevene
 • horvaadi
 • bulgaaria
 • rumeenia
 • araabia

Hind

Tee töö tubli ja võta palk õige (Eesti vanasõna)

Hind kajastab seda, kui palju ja missuguse kvalifikatsiooniga tööd pakutavas teenuses reaalselt sisaldub. Kui väidetakse vastupidist, siis jääb miski selles jutus alati vaid suure suuga linna tegemiseks …

Kvaliteetne töö ei pruugi alati tähendada kallimat hinda. Meie lihtsalt pakume teile kindla tasemega teenust, mis lisaks tõlkele sisaldab alati ka toimetamist.

MEIE HINNAKUJUNDUSE PÕHIMÕTTED PAKUVAD KLIENDILE MITMEID EELISEID

Võimalikult üks hind iga töö eest: ka väga spetsiifilise teksti korral me hinnale enam midagi ei lisa. Tõlgi-toimetaja ahel tagab töö ühtlase kvaliteedi.

Erandiks on vaid seondamata tekst ehk loend kui aeganõudvam tekstitüüp.

Hinnakujundus võib eri ettevõtetes olla vägagi erinev. Kui aga tõlke odavale alghinnale lisatakse eraldi tasu keerukuse, spetsiifilisuse või terminoloogia kontrollimise eest, siis ületab sel moel pakutav hind enamasti meie hinnataseme. Kuid tulemus ei saa nii hea, sest seda lisatööd teevad inimesed, kellel erinevalt meie toimetajatest pole kuigi suurt teksti kontrollimise kogemust.

Korduvalt tellivatele klientidele pakume hinnasoodustusi, kui esineb sarnasust varem tõlgitud töödega või korduvust pikema teksti sees. Sellest kujuneb meie püsiklientide jaoks iga tellimisega üha suurenev hinnaeelis, s.t tegelikult maksate vaid uue teksti eest ega pea tõlkimiskulude vähendamiseks ise vaeva nägema muutunud tekstiosade väljaotsimisega.

Korduvused saab kohe tööd alustades kindlaks teha, analüüsides teksti varem tõlgitud lauseid sisaldava andmebaasi (tõlkemälu) suhtes.

Meie eesmärk on anda kliendile igati kasutusvalmis tekst, et ta ei peaks oma tööd enam lisama. On ju iga tund, mis kulub tõlke parandamisele, tõlke tegelikule maksumusele lisanduv kulu.

Pakkumuse teeme alati täpsete arvestuste alusel ja siduva, me ei teata poole töö pealt, et tekst tuli pikem ja hind kujunes arvatust kallimaks.

Tõlketurul paistab üsna levinud olevat praktika, et hind öeldakse pealiskaudse hinnangu alusel ja hiljem seda korrigeeritakse, enamasti ikka ülespoole. Kliendil tasub olla ettevaatlik, kui konkureerivad hinnapakkumused erinevad suurel määral. See tähendab, et töö maht on valesti hinnatud või erineb teenuse tase oluliselt.

Kiirtõlke korral rakendame hinnalisa. Samas soovitame kliendil püüda kiirustamist võimalikult vältida. Kuigi teeme ka siis kõik endast oleneva, et valmiks sama kvaliteetne tõlge kui tavaliselt, jääb tiheda ajagraafiku tõttu siiski suurem oht eksimusteks.

Vt Eesti Tõlkebüroode Liidu TÕLKETEENUSE OSUTAMISE TÜÜPTINGIMUSED:
5.11. Kui Klient tellib tõlke kiirtööna, siis ei saa tõlkebüroo piiratud aja tõttu alati tagada kvaliteedi igakülgset kontrollimist, kuid tõlkebüroo kohustub tõlke teostama suurima võimaliku täpsuse ja hoolikusega.

Konkreetse töö hinna arvestamise aluseks on lõppteksti pikkus standardlehekülgedes, mille suurus on 1800 tähekohta.

Tõlketöö mahtu arvestatakse mitte prindilehekülgedes, vaid tähekohtade arvu järgi.

Eestis on üldiselt kasutusel standardlehekülg pikkusega 1800 tähekohta.

Scroll to Top