Kliendile

Pakume kvaliteetset, just teie äritegevusele orienteeritud tõlget, mis võimaldab teil end oma klientidele paremini arusaadavaks teha. Selle saavutamise asendamatuks vahendiks on teabe sisutihe ja selge edastamine.

Ettevalmistus

Kliendi antud abimaterjalid, lühendite tähendus ja viited usaldusväärsetele allikatele aitavad tõlkepartneril teema spetsiifika ja terminoloogiaga täpsemalt tutvuda.

Tõlkimine

Sama mõtet saab edastada mitmel viisil, kuid sõnumi jõudmine sihtgrupini sõltub suuresti väljendusoskusest ja valdkonna tundmisest.

Toimetamine

Teie tootejuhendi või kataloogi asjatundlik sõnastus annab esimese positiivse tõuke ka Teie võimaliku kliendi ostuotsusele.

Konsulteerimine

Vajaduse korral kliendiga terminite täpsustamine.

Väljastusülevaatus, kujundamine

Väljastusülevaatus on teksti vormistamine vastavalt algmaterjalile. Kui vaja, teeme kujunduse ja lisame pildid.

Tagasiside

Meie hool ei lõpe ka pärast konkreetse tellimuse valmimist, vaid oleme alati huvitatud tagasiside saamisest teksti sobivuse ja teie soovitud terminite kohta.

Tõlkemälude ja terminibaasi ajakohastamine, teksti arhiveerimine

Kasutame tõlkemälu tarkvara, mis annab kliendile eelised kord juba kokkulepitud terminoloogia alati õiges kasutamises ka erinevatel aegadel tõlgitud tekstides. Samuti võimaldab see analüüsida tekstides esinevaid korduvusi ning arvestada seda hinnasoodustustena.

Tõlkimine kliendi vajadusi arvestades

 • Meie kliendid väärtustavad tõlke kvaliteeti.
 • Nad tunnetavad, et tootetutvustuse asjatundlikku tõlget läheb neil vaja oma äritegevuse edendamiseks, mitte lihtsalt vormitäiteks. Tasemel tooted vajavad tasemel esitlust!
 • Nad teavad, et leping, müügitingimused või majandusaruanne peab olema täpne ka tõlgituna.
 • Nad hindavad head alusmaterjali oma reklaamteksti koostamiseks.

Vaadakem tõele näkku. Tänapäeva tiheda konkurentsiga ärimaailmas on heatasemeline väljendusoskus äärmiselt vajalik, samas küllaltki erandlik. Kes ei oska ennast arusaadavaks teha ja konkurentidest eristuda, ei suuda oma toodet ka edukalt müüa.

Eri ettevõtetes koostatud tekstid erinevad mõtteväljenduse selguse poolest. Teie tootejuhendi või kataloogi asjatundlik sõnastus annab esimese positiivse tõuke ka Teie võimaliku kliendi ostuotsusele.

Müügiargumente on mitmeid, kuid hästi kirjutatud teave loob kindla eelduse tarnimiseks.

Paljud arvavad, et tõlkimine on lihtsalt ühe keele sõnade asendamine teise keele sõnadega. Kuid kes ei saa aru teksti sisust, see ei suuda seda ka hästi tõlkida. Sest tõlkimine tähendab oskust ühes keeles esitatud mõtet selgelt ja valdkonnale omaselt väljendada teises keeles. Ja see, mis mõne jaoks võib tunduda keerukas, ei pruugi kogenud spetsialistile näida sugugi raske.

Sama mõtet saab edastada mitmel viisil, kuid sõnumi jõudmine sihtgrupini sõltub suuresti väljendusoskusest ja valdkonna tundmisest.

Kas tekst võib tõlkimise käigus paremaks muutuda? Vastame: jah, me tunneme, et teeme seda iga päev. Me ei saa küll midagi juurde kirjutada, kuid pingutame alati selle nimel, et dokumendi mõte võimalikult täpselt ja arusaadavalt edasi anda. Kuid vahel on nii, et i-le saab punkti panna vaid klient ise, kes teab, millele tema ettevõtte reklaam on suunatud ja kuidas on kõige õigem oma toote nüansse nimetada.

Meie saame omalt poolt anda hea alusmaterjali, kuid parim lõpptulemus valmib siiski koostöös kliendiga.

Me aitame oma klientidel ka rahvusvahelisel turul edu saavutada. Võõrkeelde saab praktikas kasutusel olevale terminoloogiale vastava tõlke teha ikkagi ainult see, kes on asjakohaseid tekste ka sihtkeeles lugenud ja sellest tõlkinud. Sõnaraamat annab ju nii palju vasteid, kuid milline neist valida, teame vaid eelneva kogemuse põhjal.

 

Äriedu tagamiseks

TÕLGE ON IGA ETTEVÕTTE ÄRIEDU OLULINE OSA

Ettevõte panustab palju hea toote väljatöötamisse, kuid laialdaseks ja edukaks äritegemiseks läheb vaja ka samasuguse hoole ja tähelepanuga tõlgitud dokumentatsiooni.

Meie konkurentsitihedas maailmas ei suuda keegi edu saavutada pelgalt asju müües. Ülepakkumise tingimustes turustatakse üha enam ka tootega kaasnevaid vaimseid väärtusi. Toote lahutamatuks osaks on saanud seda tutvustavad dokumendid, mis töötavad ka põhjendatud ja selgelt sõnastatud müügiargumendina. Kui klient ei saa aru, kuidas teie toodet õigesti kasutada ja missugused on selle rakendusvõimalused, siis kaotab tähtsuse, kuivõrd hea see toode on. Ta lihtsalt ei osta seda.

Kvaliteettoote juhend on reeglina hästi sõnastatud ja selge ülesehitusega. Kuid paraku on tekstide koostajaks tihti spetsialist, kelle põhitöö ei ole kirjutamine. Ja kui siis veel lisandub see, et ta ei kirjuta emakeeles ning dokument koostatakse varasematest materjalidest, millest igaühes on kasutatud omamoodi termineid …

Tõlke tellijal on oluline teada, et ka nõrga algteksti saab läbimõeldud tõlkega tunduvalt paremaks muuta, kuigi tõlkija vaeva kulub seejuures tunduvalt rohkem. Meie oleme sellisteks väljakutseteks valmis ja võimelised oma kogemuse põhjal välja mõtlema, mida teksti autor ikka tegelikult on tahtnud öelda. Teame, et sõna-sõnalt ümberpanemisest ei piisa: tuleb üles leida iga lause ja teksti kui terviku mõte. Pelgalt sõnastikust ja keeleoskusest jääb selles töös keerulisemal juhul küll pahatihti väheks.

ETTEVAATUST! OHUD!

Ka väike tõrvatilk võib meepoti rikkuda, kui tõlge ei ole täpne või asjakohane.

 • Paigaldus- ja kasutusjuhendi tõlkes tühisena näiva ebatäpsuse tagajärjeks võib olla tööõnnetus.
 • Ka reklaam võib kultuuriruumi sobimatu väljendusviisi tõttu oma mõju täielikult kaotada.

Kas iga tõlkija saab tehnikasõnastiku abil sedasama teha? Lihtsalt öeldes: ei. Keeles peitub palju mitmetähenduslikkust. Vaid sõnade teadmisest ei piisa, kui kontekst jääb arusaamatuks. Sõnastik pakub terve rea vasteid, kuid milline neist valida? Või mida teha siis, kui sõnastikest seda terminit ei leiagi? Siin tulebki mängu erialane kogemus.

Meie mõtleme

 • müügiesindajale
 • eksportijale

Töö korraldamiseks

TÕLKEST VÕIB SAADA TÕHUSAT ABI ETTEVÕTTE TÖÖ KORRALDAMISEL.

Kõik meie ümber on omavahel seotud: nii ärisuhted kui nõuded toodetele ületavad meie globaliseeruvas maailmas üha enam ja enam piire.
Iga leping peab olema adekvaatselt tõlgitud, majandusasjad täpselt teada. Eeskirjadest ja normdokumentidest peab igaüks aru saama, kõigis seotud ettevõtetes tuleb tagada ühtne tööprotsess. Või siis võtta lihtsalt eeskuju sealt, kus ollakse esirinnas. Iga töötajani jõuab see teave kõige paremini tema emakeeles.

Meie mõtleme

 • müügiesindajale
 • juhile

 

Tellimuse ettevalmistamine

KUIDAS SAAN MINA KLIENDINA HEA TÕLKE VALMIMISELE KAASA AIDATA?​

Tellimuse ettevalmistamisel mõelge palun järgmisele:

 • Realistlik tähtaeg. Kes on tõlkimisega kokku puutunud, see juba teab, et tõlkimine on töö, mis võtab aega. Rohkemgi, kui esialgu tundub. Ja aeg, mille jooksul tõlge valmib, sõltub otseselt teksti mahust.
 • Tõlgitav materjal. Millised failid või mis kujul vajalik materjal tõlkimiseks anda? Eriti oluline on see piiritleda veebis olevate tekstide korral, kus iga lingi taga peitub mitu uut võimalust.
 • Faili vorming. Missuguses vormingus on algmaterjal ja missuguses vormingus soovin tõlget? Kas teksti paremaks mõistmiseks on vaja kujundust (piltide lisamist)? Kas materjal läheb trükikotta või prindime selle vastavalt vajadusele ise välja?
 • Tööülesande täpne kirjeldamine. Püüan võimalikult täpselt selgitada, mida soovin saavutada. Mida paremini tõlkebüroo minu vajadusi mõistab, seda parema teenuse saan. Mis on selle tõlke eesmärk? Kas sellest tuleb reklaamtrükis või teabematerjal?
 • Sihtrühm. Kes on selle teksti lugeja/kasutaja? Kellele peab see olema arusaadav? Kui lihtne või erialane peaks tõlketekst olema?
 • Abimaterjalid. Annan võimalikult kohe kaasa abimaterjalid või viited usaldusväärsetele allikatele. Kas on mingit teatmematerjali, mis aitaks tõlkepartneril selle teema spetsiifika ja terminoloogiaga täpsemalt tutvuda? Kas meil on ettevõttes kasutusel oma sõnavara ja väljakujunenud tootenimetused ning mis kujul on mul võimalik seda infot tõlkebüroole kaasa anda? Kas oskan avada tõlgitavas tekstis esinevaid lühendeid?
 • Meie esindaja. Meie ise tunneme oma tooteid kõige paremini. Kellega meie ettevõttest saaks terminite kokkuleppimiseks vajaduse korral ühendust võtta? Kes on valmis vastama tõlkimisel/toimetamisel tekkida võivatele küsimustele?
 • Tagasiside. Tõlkebüroole tagasiside andmine on äärmiselt oluline. Nii saan järgmistel kordadel oma ootustele üha paremini vastavaid tekste.

Tõlke tellimine

KUI OLETE ESIMEST KORDA TÕLGET TELLIMAS …

 • Alati tasub võtta proovitöö, enne kui otsustate, kes valida suurema tellimuse tõlkijaks.
 • Esimesed tööd uuele kliendile on tõlkepartneri jaoks alati kõige raskemad. Pealegi alustab klient tavaliselt ikka reklaammaterjali või kataloogi tõlkimisest, alles seejärel jõuab pikemate juhenditeni. Püüdke võimaluste piires mõista ka tõlkijat ja lasta tal alustada mõnest põhjalikumast materjalist või anda see vähemalt abimaterjalina kaasa, et ka meie saaksime teie toodetega paremini tuttavaks. Siis vastab ka tõlkimise tulemus kindlamini ja täpsemalt Teie vajadustele.
 • Mõelge läbi, kas teil on aega, tahtmist ja oskusi tõlkija tehtut ise parandada. Kui teie põhitegevus ja sissetuleku allikas seisneb muus, siis tasub tõlketöö lasta teha seal, kust saate võimalikult kasutusvalmis teksti.

MIDA KÜSIME KLIENDILT?

 • Vormistuse küsimused esitame kliendile kohe töö alustamisel.
  • Mis keeles on seadme näidikule ilmuvad tekstid?
  • Missugune aadress soovitakse juhendisse panna?
 • Sisuliste probleemidega pöördume vajaduse korral kliendi poole töö lõppjärgus. Tavaliselt võtame kliendiga ühendust kirjalikult, siis saab tema kontaktisik või spetsialist meile vastata talle sobival ajal. Me säilitame kliendi vastuse ja arvestame seda ka järgmiste tööde juures.

TÄHELEPANUKS TÕLKE TELLIMISEL

 • Kõik abimaterjalid on teretulnud.
 • Kliendil pole vaja välja otsida meilt varem tellitud tekste, sest kõik eelmised tõlked on meie tõlkemälus talletatud ja failidena arhiveeritud. Kõik terminikokkulepped on lisatud meie sõnastikesse.
 • Kui materjal on olemas mitmes keeles, andke kaasa need kõik või siis mõned usaldusväärsemad. Kindlasti nimetage ära kõige algsem keel, milles see tekst on koostatud, sest võimaluse korral võtame just selle keele tõlkimisel aluseks. Kõik muud keeled on aga abiks mitmeti tõlgendatavate kohtade tõlkevaste leidmisel.
 • Varustage meid ka piltide ja joonistega: vahel võib ka üsna üldine vaade olla abiks seadme osa õigel nimetamisel.
 • Kui tellite reklaamtrükise, kataloogi või mõne muu napisõnalise teksti, siis andke abimaterjalina kaasa näiteks pikem kasutusjuhend, kirjeldus või tekst sarnase teema kohta, isegi kui see on muus keeles. Ilma selleta on peaaegu võimatu toote kõiki olulisi omadusi õigesti mõista ja väljendada.
 • Veebis oleva teksti tõlkimiseks on vaja algmaterjal selgelt piiritleda või nimetada konkreetsed leheküljed.
 • Kui Teil on tõlkega väga kiire, tuleb tööd alustada kohe. Tihti pole siis enam võimalik kulutada aega hinnapakkumuse ootamisele.

Korduma kippuvad küsimused

KUIDAS MA SAAN KINDEL OLLA, ET SAAN ÕIGE TÕLKE?

Tõlketeenuse erinevus seisnebki õigsuses, täpsuses ja selguses. Alati tasub välja uurida, mida pakutav teenus sisaldab ja milliseid meetmeid rakendab teenusepakkuja tõlke kvaliteedi tagamiseks. Eelkõige tuleb veenduda, et tegemist on tõlkebürooga, kus tehakse teksti sisulist toimetamist (mitte ainult korrektuuri), mitte aga agentuuriga, kes on lihtsalt vahendaja tellija ja täitja vahel.

Meie büroos aitab õige tõlke tagada mitmeastmeline tööprotsess, mis hõlmab terminoloogilise toimetamise, keelekorrektuuri, väljastusülevaatuse jpm. Tõlgivad erinevate erialade spetsialistid: nii saame valida teemat ja keelepaari kõige paremini valdava tõlkija. Aga see on alles algus: edasi käivad kõik tõlked läbi meie põhikohaga toimetajate asjatundliku ja valvsa sule alt.

Vahel on kõige viimased nüansid siiski võimalik lahendada vaid teil endil, kes te oma toodet või tööprotsessi põhjalikult tunnete. Seetõttu on ka teie tagasiside alati teretulnud.

KUI KAUA VÕTAB MINU TEKSTI TÕLKIMINE AEGA?

See sõltub otseselt tõlgitava teksti pikkusest. Üks tõlkija suudab mõtestatult tõlkida umbes 5 lehekülge päevas. Ideaalne on, kui ühe teksti tõlgib tervikuna sama tõlkija, ja pärast tõlkimise lõpetamist alustab tööd toimetaja. Kuid kui kliendil on väga kiire või tegemist on mahuka tööga, siis saame seda ka mitme tõlkija või toimetaja vahel jagada. Teksti ühtlust aitab mitme tegija korral tagada ka sama tõlkemäluga töötamine. Kiirtöö korral teeme küll kõik endast oleneva, kuid alati ei ole sel juhul võimalik kõike sama põhjalikult üle kontrollida.

KAS ARVESTATAKSE MEIE ETTEVÕTTE JA KLIENTIDE HARJUMUSPÄRASEID TERMINEID?

Kindlasti. Meil on olemas süsteem kliendi soovide registreerimiseks ja me arvestame nendega ka iga järgmise töö korral. Juba tõlketellimuse vastuvõtmisel püüame saada võimalikult palju teavet teie eelistuste ja soovitud terminivalikute kohta. Selleks võib abimaterjalina kaasa anda oma sõnastikke või varasemaid tekste sarnasel teemal.

Meie hool ei lõpe ka pärast konkreetse tellimuse valmimist, vaid oleme alati huvitatud tagasiside saamisest teksti sobivuse ja teie soovitud terminite kohta.

KAS TE VIITE VALMIS TÖÖSSE PARANDUSI SISSE TASUTA?

Jah, kui olete leidnud sobivamaid termineid ja väljendusviise. Meie omakorda saame teie soove seeläbi tundma õppida.

Vihje
Kõige parem on terminid kooskõlastada juba töö käigus. Kõik sellised kokkulepped registreerime kirjalikult ja iga järgmise töö korral on tagatud nende järgimine.

Märkus
Vahel ei pruugi tõlgitud tekst täpselt sellisena teile kasutamiseks sobida, sest algmaterjal on koostatud teisel ajal ja teistes oludes. Seepärast võib lõpptekst vajada kohandamist, mida vaid tõlke tellija ise saab teha. Loomulikult võib klient lisada täiendusi ning oma maitsele vastavaid stiili- ja eelistusmuudatusi, mis lahknevad tõlkimiseks antud materjalist ja mida meie tõlkijana ei saagi teha. Tõlkija saab kirjutada vaid seda, mis algses dokumendis olemas, ja püüab säilitada ka selle stiili.

KAS ARVESTATAKSE MEIE ETTEVÕTTE JA KLIENTIDE HARJUMUSPÄRASEID TERMINEID?

Kindlasti. Meil on olemas süsteem kliendi soovide registreerimiseks ja me arvestame nendega ka iga järgmise töö korral. Juba tõlketellimuse vastuvõtmisel püüame saada võimalikult palju teavet teie eelistuste ja soovitud terminivalikute kohta. Selleks võib abimaterjalina kaasa anda oma sõnastikke või varasemaid tekste sarnasel teemal.

Meie hool ei lõpe ka pärast konkreetse tellimuse valmimist, vaid oleme alati huvitatud tagasiside saamisest teksti sobivuse ja teie soovitud terminite kohta.

KAS TEIL ON VÕIMALIK MINU JAOKS VAREM TÕLGITUD MATERJALIDESSE SISSE VIIA MUUDATUSI?

Muidugi. Varem tõlgitud materjale on alati võimalik ajakohastada, olgu selleks siis juhendi uus versioon või lepinguteksti muutmine. Meie tõlkedokumentide säilitamise süsteem võimaldab varasemaid tekste operatiivselt kasutada.

Tõlkebüroo eelised

MIKS TELLIDA TÕLKEBÜROOST? JUST MEILT?

 • Suuremate tõlkebüroode töökvaliteet põhineb tööprotsessi haldamise kindlal skeemil, et tagada tööde õigeaegne valmimine ja kliendi tingimuste täitmine. ISO ja tõlketeenuse standardi järgimine tähendab kvaliteedi tagamises just korralduslikku poolt. See on ka meie büroos enesestmõistetavalt olemas, kuid meie tähtsustame tõlketurul üldlevinust tunduvalt enam kvaliteedi tagamise teist külge — sisulist kvaliteeti
  ehk teksti õigsust ja arusaadavust.
 • Tõlkebürood pakuvad abivahendeid oma töötajate sisulise töö toetamiseks. Meie bürool on selleks suuremad võimalused kui nendel, kes on oma töö üles ehitanud kodus töötajatele ja arvutivõrgu kaudu suhtlemisele. Meie toimetajad töötavad kontoris kohapeal. Siin on meil kindlasti suuremal hulgal abimaterjale kui igal üksikul töötajal oma kodus. Sellele lisandub veel omavahelise konsulteerimise ja kogemuste vahetamise võimalus, rääkimata siin tekkivast sünergiast ja operatiivsusest.
 • Tõlkebüroodel on tõlkide tase juba kontrollitud, klient ei pea  sellega enam tegelema. Meie büroo teeb veelgi enam: me kontrollime tõlkija tööd mitte ainult temaga koostöö alustamisel, vaid pidevalt, kogudes tagasisidet nii tõlkekvaliteedi püsimise kui ka keelte ja teemade sobivuse kohta.
 • Tõlkebüroodel on konkreetse töö jaoks sobivaim tõlkija reeglina võimalik valida paljude hulgast. Peamiseks kriteeriumiks on kõigil muidugi keeleoskus, kuid meie peame ülioluliseks ka tõlgitava teksti spetsiifilisust ja tõlgi eriala.
 • Tõlkebürood suudavad ka suure projekti korral kokku panna vajamineva meeskonna ja vajadusel leida tõlkijale asendaja. Meie bürool on välja
  töötatud põhimõtted suurte tõlkeprojektide selliseks haldamiseks, et suudame tagada nende ühtluse ja vajaliku valmimiskiiruse.

MIDA MUJAL POLE?

 • Üksiktõlkija keelte valik ja erinevate teemade tundmine on piiratud ühe inimese oskuste ning elukogemusega, töö alustamise/tähtaja võimalused aga tema töökoormuse ja kas või tervisliku seisundiga.
 • Traditsiooniliselt nimetavad end bürooks kõik tõlkevaldkonnas tegutsejad. Kuid tuleb tähele panna, et valdav osa Euroopa tõlkefirmadest on väikesed, vähem kui viie töötajaga sõpruskonnad, kes on üksiktõlkijaga võrreldes oma haaret vaid veidi laiendanud. Ja enamik suurematest tegutseb agentuuri põhimõttel ehk tegeleb lihtsalt tõlgete vahendamisega tõlkijalt tellijale. Seal võidakse küll üksikjuhul (näiteks nõudliku kliendi korral) rakendada põhimõtet, et üks tõlkija vaatab teise töö üle, kuid tulemus pole siiski võrreldav selle tasemega, mille meie toimetajad oma kogemusele ja põhjalikkusele ning nende käsutuses oleva oskusteabele tuginedes saavutavad.

OLEME ORIENTEERITUD PIKAAJALISELE JA TULEMUSLIKULE KOOSTÖÖLE

 • Kiireloomuliste tööde korral teeme alati kõik endast sõltuva kliendi tähtajasoovi täitmiseks, kuid me ei anna ebareaalseid lubadusi. Püüame koos leida sobiva lahenduse.
 • Hindame väga kliendi tagasisidet. Kui meie teksti on tehtud muudatusi, siis palume alati saata meile kas muudetud terminid või parandatud tekst, et saaksime järgmise töö korral kliendi sõnavara ja soove arvestada.
 • Meie hool ei lõpe töö väljasaatmise või tasu kättesaamisega.
Scroll to Top